Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o správě webových stránek uzavřené mezi námi, tedy poskytovatelem, společností

Artevio s.r.o., IČO: 042 33 271, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 88909

tel.: +420 731 115 117, e-mail: [email protected]

internetové stránky: https://www.wordpresscare.net

a mezi

Vámi, tedy odběratelem správy webových stránek.

Artevio je provozovatelem internetových stránek https://www.wordpresscare.net a vlastníkem značky WordPress CARE.

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů jazykových verzí má vždy přednost znění české. Znění těchto VOP můžeme kdykoliv jednostranně opakovaně změnit nebo doplňovat, ale tím nejsou dotčena naše i Vaše práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1 Vymezení pojmů

Nejprve si vymezíme pojmy, se kterými se v těchto všeobecných podmínkách setkáte:

1.1 Artevio je naše společnost Artevio s.r.o., IČO: 042 33 271;

1.2 DPH je daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty, nebo jiného platného a účinného zákona podle platných právních předpisů;

1.3 Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na měsíční či jiným intervalem stanovenou Odměnu;

1.4 Naše internetové stránky jsou https://www.wordpresscare.net;

1.5 Obecné nařízení je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů;

1.6 Objednávka je Vámi učiněná objednávka, kterou tyto VOP blíže popisují v čl. 3;

1.7 Odměna je naše odměna za správu Webu, tedy za plnění smlouvy podle VOP;

1.8 Plugin je zásuvný modul, tedy software, který nepracuje samostatně, ale je to doplňkový modul WordPressu, který rozšiřuje funkčnost WordPressu;

1.9 Smlouva s velkým S je smlouva o správě webových stránek;

1.10 Spotřebitel je osoba podle ust. § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

1.11 Tarif je jeden z tarifních plánů uvedených na Našich internetových stránkách;

1.12 Uživatelský účet je uživatelský účet na Webu, se kterým jsou spojena plná administrátorská práva, dále uživatelský účet ke správě příslušné domény Webu, uživatelský účet do platforem Google Analytics, Google Tag Manager a Google Search Console;

1.13 VOP jsou aktuální všeobecné obchodní podmínky, tedy tento či v budoucnu aktualizovaný dokument;

1.14 Zákazník s velkým Z jste právě Vy;

1.15 Web s velkým W jsou Vaše webové stránky vytvořené na platformě WordPress, které Vám spravujeme;

1.16 WordPress je svobodný open source redakční publikační systém, na kterém je vybudován Web.

2 Úvodní ustanovení

2.1 Smlouvou se my, Artevio, zavazujeme, že Vám budeme spravovat Web. K tomu abychom to ale mohli udělat a hlavně abychom to mohli udělat správně, potřebujeme, abyste nám vždy poskytovali potřebnou součinnost a abyste dodržovali Vaše povinnosti, které jsou stanoveny jak v Objednávce, tak v těchto VOP.

3 Smlouva a její uzavření

3.1 Smlouvu s námi je možné uzavřít způsobem, který je popsaný dále ve VOP, případně uzavřením samotné smlouvy, která bude jako přílohu obsahovat tyto VOP.

3.2 Proces uzavření Smlouvy se skládá z Objednávky, kterou nám zašlete na e-mailovou adresu [email protected], případně na jinou naši e-mailovou adresu nebo vyplníte kontaktní formulář na Našich internetových stránkách. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito VOP.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

3.2.1 označení Vás jakožto odběratele, tedy veškeré Vaše identifikační údaje obdobně, jak tomu činíme my v hlavičce těchto VOP;

3.2.2 označení Tarifu, o který máte zájem.

3.3 Vaši Objednávku zpracujeme v co nejkratší době a potvrdíme ji zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Současně s tím Vám pošleme shrnutí Objednávky a tyto VOP.

3.4 Potvrzením Objednávky z naší strany spolu uzavíráme Smlouvu, která se řídí podmínkami smluvenými v námi potvrzené Objednávce a těmito VOP. Pro případ, že by byl rozpor mezi námi potvrzenou Objednávkou a těmito VOP, námi potvrzená Objednávka má vždy přednost.

3.5 V případě, že máme na Našich internetových stránkách v okamžiku odeslání Objednávky jakoukoliv formu slevy či výhody, tato výhoda se na Vaši objednávku uplatní.

3.6 Pokud není v potvrzené Objednávce stanoveno jinak, Smlouva se uzavírá na dobu 1 roku s automatickým prodloužením vždy o další 1 rok, pokud Smlouvu nevypoví Zákazník nebo Artevio podle podmínek uvedených dále v těchto VOP.

3.7 Pokud by se stalo, že z jakéhokoliv důvodu nejsme schopni, nebo jednoduše nechceme potvrdit Vámi zaslanou Objednávku, zašleme Vám buďto odmítnutí Objednávky, nebo Objednávku upravenou. K tomu, aby se z takové Objednávky stala platně uzavřená Smlouva, je potřeba, abyste tuto pozměněnou Objednávku potvrdili. Pokud nám takto upravenou Objednávku nepotvrdíte ani do 5 pracovních dnů, máme právo při pozdějších potvrzení z Vaší strany takové potvrzení odmítnout a Smlouvy uzavřena nebude.

3.8 My i Vy jsme oprávněni nahradit podpis osoby oprávněných jednat za nás tištěnými nebo mechanickými prostředky jako jsou třeba scan, razítko atd., a to včetně podpisu Objednávky či potvrzení Objednávky z naší strany, a to také včetně všech případných dodatků.

3.9 Veškeré právní jednání, které učiníte Vy nebo my prostřednictvím e-mailové komunikace budou považovány za učiněné písemně.

3.10 Smluvní podmínky nejste oprávněni jakkoliv upravovat nebo doplňovat. Pokud byste nám doručili podmínky, které by obsahovaly dodatky, výhrady, omezení nebo jakékoliv jiné změny, bude se to považovat za odmítnutí návrhu a Smlouva uzavřena nebude.

3.11 V případě, že jste Spotřebitelem, je Smlouva smlouvou spotřebitelskou a náleží Vám zvláštní ochrana podle občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů.

3.12 V případě uzavření Smlouvy mimo naše obchodní prostory nebo s využitím prostředků komunikace na dálku má Spotřebitel právo od takové smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit bez uvedení důvodu. Písemné sdělení o odstoupení je třeba nám zaslat na naši shora uvedenou adresu. Odstoupením od smlouvy se taková smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena. V případě platného odstoupení ukončíme naši činnost podle Smlouvy.

3.13 Právo na odstoupení od smlouvy však Spotřebitel nemá, pokud nás požádal o dřívější poskytnutí služeb, tj. o poskytnutí služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. To je právě např. jakákoliv služba v rámci stanoveného tarifu. Proto pokud Spotřebitel odstoupí od smlouvy, náleží nám tedy Odměna za již poskytnuté služby.

3.14 Tímto berete na vědomí, že k zajištění funkčnosti našich služeb je potřeba, abyste nám poskytli Uživatelský účet a my jsme k němu mohli mít přístup po celou dobu trvání Smlouvy. To můžete udělat tak, že nám jej poskytnete, nebo nasdílíte na [email protected]. Bez přístupu k Uživatelskému účtu Vám nemůžeme poskytovat žádné služby, a proto se z naší strany nemůže jednat o prodlení. Naopak se bude jednat o prodlení na Vaší straně.

3.15 Pokud nemáte uživatelský účet do Google Analytics nebo do Google Tag Manager, založíme Vám ho my.

3.16 Tímto berete na vědomí, že máme právo kdykoliv bez udání důvodu pozastavit poskytování služeb podle Smlouvy, avšak zejména z důvodu:

3.16.1 bezpečnosti,

3.16.2 podezření z porušení zákona, Smlouvy nebo VOP,

3.16.3 splatné pohledávky vůči Zákazníkovi.

4 Jak to funguje

Asi si říkáte, jak to celé funguje. Proto Vám to v krátkosti, ale zároveň úplnosti rozebereme níže.

4.1 Vy nám pošlete závaznou Objednávku a pokud bude v pořádku a my budeme mít dostatečnou kapacitu na její plnění, tuto Objednávku Vám posléze potvrdíme.

4.2 Ve stanovený termín Vám začneme poskytovat naše služby správy Webu podle Vámi vybraného Tarifu, tedy např. přeneseme Web na náš webhosting, provedeme aktualizace pluginů, šablony a provedeme zálohu Webu.

4.3 Pokud se společně nedomluvíme jinak, máme lhůtu 5 pracovních dnů na to, abychom Vám začali poskytovat naše služby podle těchto VOP. Pro vyloučení všech pochybností ujasnňujeme, že se nejedná o lhůtu, ve které Vám spustíme Web, ale o lhůtu ve které Vám začneme poskytovat naše služby.

4.4 K tomu, abychom ale vše mohli provést od Vás budeme potřebovat alespoň základní míru spolupráce a součinnosti, za což se považuje zejména poskytnutí veškerých údajů k přenesení Webu na náš webhosting a poskytnutí Uživatelského účtu.

4.5 Bez dodržení výše uvedeného postupu bohužel nemůžeme plnit Smlouvu, proto je Vaší povinností výše uvedené stejně jako ostatní ustanovení VOP dodržovat.

4.6 Poté už se v klidu můžete věnovat svému podnikání či jiné činnosti, protože o Web se Vám postaráme.

5 Odměna a platební podmínky

5.1 Za to, že Vám budeme spravovat Web nám náleží Odměna. Odměna je určena podle volby Tarifu a všechny částky jsou uvedeny na Našich internetových stránkách.

5.2 Veškeré Odměny uvedené na Našich internetových stránkách jsou uvedeny bez DPH a jelikož plátci DPH jsme, je třeba počítat s tím, že k uvedené částce připočítáváme také DPH.

5.3 Odměnu Vám vždy vyúčtujeme prostřednictvím faktury, která bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů.

5.4 Fakturu Vám vždy vystavíme následujícím způsobem:

5.4.1 v případě ročních plateb, před začátkem poskytování služeb podle Smlouvy a následně vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém Vám budeme poskytovat služby podle Smlouvy; dokud platbu neobdržíme, nejsme povinni Vám služby poskytovat a nejedná se o prodlení na naší straně;

5.4.2 v případě měsíčních plateb, vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce který předchází měsíci, ve kterém Vám budeme poskytovat služby podle Smlouvy; dokud platbu neobdržíme, nejsme povinni Vám služby poskytovat a nejedná se o prodlení na naší straně;

5.4.3 v případě úkolové odměny za službu, která není součástí příslušného Tarifu, vždy před započetím prací na daném úkolu; dokud tedy platbu neobdržíme, nezačneme na daném úkolu pracovat.

5.5 Každá faktura je splatná vždy do 10 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Vám.

5.6 Každou fakturu Vám doručíme na e-mailovou adresu uvedenou v potvrzené Objednávce.

5.7 V případě, že Vám neposkytujeme naše služby podle Smlouvy po celý kalendářní měsíc, bude naše odměna poměrně snížena.

5.8 V případě, že Vám fakturu vystavíme před řádným poskytnutím služeb podle Smlouvy či těchto VOP nebo nebude obsahovat náležitosti dle příslušné zákonné úpravy, zejména pak dle zákona o účetnictví, či faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné náležitosti, jste samozřejmě oprávněni nám ji do data splatnosti vrátit, aniž byste ji uhradili. V takovém případě jsme povinni Vám vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti a Vy nejste do uplynutí nového data splatnosti v prodlení se splacením takovéto faktury.

5.9 Váš závazek uhradit Odměnu je splněn dnem, kdy je fakturovaná částka připsána na náš bankovní účet.

6 Pluginy

6.1 Pokud máte na Webu nainstalovány jakékoliv Pluginy, budeme v rámci našich služeb zajišťovat jejich aktualizaci.

6.2 Je třeba však mít na paměti, že Pluginy nevytváříme my a může se stát, že po aktualizaci samotného WordPressu již nebude příslušný Plugin kompatibilní s novou verzí WordPressu, nebo bude představovat bezpečností riziko či zpomalení Webu. V takovém případě Vám tuto skutečnost bez odkladu poté, co to zjistíme, oznámíme. Následně Vám nabídneme možnosti řešení, které již zpravidla nebudou součástí Tarifu, jako např. úprava Pluginu z naší strany za předem stanovenou částku.

6.3 Mějte také na paměti, že veškeré náklady s Pluginy, jako např. nákup či hrazení odměny za poskytnutí licence k Pluginu, hradíte Vy. Pokud tedy např. přestanete hradit poplatky spojené s příslušným Pluginem, nemůžeme Vám garantovat, že Web bude mít stejnou funkčnost jako, když jsme jej převzali do správy.

6.4 My sami ale vlastníme licence k některým Pluginům, proto pro ty, které vlastníme, pravidelné poplatky spojené s příslušným Pluginem hradit nemusíte. Toto si však vždy vyjasníme dopředu, aby nedošlo k nedorozumění a ohrožení funkčnosti Webu.

7 Webhosting a poruchy

7.1 V rámci našich služeb dle Smlouvy a těchto VOP Vám poskytujeme i webhosting, protože bez využívání našeho optimalizovaného webhostingu přímo na míru WordPressu totiž nejde naše služby poskytovat v té nejvyšší kvalitě. Je také třeba mít na paměti, že webhosting neslouží jako zálohovací nebo odkládací prostor, ale pouze pro provoz Webu. Pokud byste na webhosting ukládali soubory, které bychom považovali za rizikové nebo jednoduše zbytečné, jsme oprávněni je smazat.

7.2 Je to sice nemilé, ale může se stát, že dojde k výpadku našich webhostingových služeb. Pro tyto případy berete na vědomí, že pokud výpadek nebude trvat déle než 72 hodin, nemáte od nás nárok na jakoukoliv formu kompenzace, a to ani případná náhrada škody.

7.3 Současně vzhledem k povaze webhostingových služeb nemůžeme odpovídat za ztrátu dat, a to zejména s ohledem na to, že nemáme možnost posoudit k jaké ztrátě, v jakém rozsahu a ke ztrátě jakých dat, došlo. Jedním dechem ale dodáváme, že Web pravidelně zálohujeme a děláme vše pro to, aby k jakékoliv ztrátě nedošlo. Například máme všechna disková pole v RAID 10, tedy duplikovaná, a zálohujeme v souladu s Tarifem, ale nejméně na 1 lokaci.

8 Případy porušení a následky těchto případů

8.1 Nastane-li případně, že porušíte Smlouvu nebo VOP, jsme oprávněni:

8.1.1 pozastavit nebo omezit Vám poskytování služeb dle Smlouvy až do odstranění porušení a/nebo odstranění následků vzniklých z takového porušení,

8.1.2 odstoupit od Smlouvy.

8.2 Za případ porušení se jedná také v okamžiku, kdy nám omezíte či znepřístupníte Uživatelský účet či jiný uživatelský účet na Webu, který používáme.

8.3 V případě, že budete v prodlení s úhradou jakékoliv částky dle Smlouvy, jsme oprávněni po Vás požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý, byť i započatý den prodlení.

9 Součinnost

9.1 Tímto berete na vědomí, že k poskytování služeb podle Smlouvy a VOP je nezbytné, abyste nám poskytovali součinnost, pokud ji po Vás budeme vyžadovat.

9.2 Na každý náš dotaz či žádost o součinnost jste povinni reagovat do 3 pracovních dnů a dokud reakci neobdržíme, nejsme v prodlení s plněním Smlouvy.

Neposkytnutí součinnosti včas současně prodlužuje naši reakční dobu, a to až o 5 pracovních dnů.

9.3 Pokud nám součinnost poskytovat nebudete, můžeme přerušit poskytování služeb podle Smlouvy a VOP.

10 Důvěrnost informací

10.1 Veškeré informace poskytnuté za účelem plnění Smlouvy, které nejsou veřejně známé, jsou přísně důvěrné. My i Vy proto můžeme tyto informace využívat výhradně pro účely plnění Smlouvy, či v souvislosti s uplatněním práv ze Smlouvy; My i Vy tak budeme zejména předmětné informace chránit před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám.

10.2 Ani my, ani Vy nejsme oprávněni důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se kterými jsme byli při uzavření nebo plnění Smlouvy seznámeni, využívat v rozporu se zájmy druhé smluvní strany pro sebe ani pro třetí osoby.

10.3 Jak my, tak Vy jsme povinni vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací a zajistit jejich ochranu.

10.4 My i Vy jsme oprávněni využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely naší spolupráce vyplývající ze Smlouvy.

10.5 Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze smluvních stran tzv. hmotnou formou (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti s plněním Smlouvy nebo jakmile o to smluvní strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, požádá.

11 Ochrana osobních údajů

11.1 Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby), je upravena v souladu s Obecným nařízením.

11.2 V případě, že je Zákazník fyzickou osobou (resp. kontaktní fyzickou osobou právnické osoby), vystupujeme v pozici správce osobních údajů. Naše identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto VOP.

11.3 Zpracováváme o Vás osobní údaje v podobě jména a příjmení, resp. jména a příjmení osoby, která Vás zastupuje, doručovací, příp. fakturační adresy, e-mailového kontaktu, telefonního kontaktu, přihlašovacího jména a hesla.

11.4 Poskytnuté osobní údaje v podobě jména a příjmení, doručovací, příp. fakturační adresy, e-mailového kontaktu, telefonního kontaktu a přihlašovacího jména a hesla, zpracováváme na právním základě uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem řádného poskytnutí plnění dle uzavřené Smlouvy, pro související komunikaci při plnění, a dále na základě oprávněného zájmu, a to za účelem zasílání informačních a reklamních sdělení a vedení databáze našich Zákazníků.

11.5 Jsme oprávněni předat zpracovávané osobní údaje třetím stranám, a to včetně předání osobních údajů do třetích zemí. Kategorií příjemců, jimž jsme oprávněni osobní údaje předat, jsou zpracovatelé, které využíváme k naplnění účelu vymezenému výše. Pro úplnost ale dodáváme, že naše webhostingové servery jsou umístěny v Evropě. V budoucnu se ale může stát, že některé zpracovávané osobní údaje opravdu do třetích zemí předáme.

11.6 Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelů, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

11.7 Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a ve fyzické podobě manuálním způsobem.

11.8 Tímto Vás informujeme o Vašich právech, která Vám ze zpracování osobních údajů plynou, a sice že máte následující práva:

11.8.1 právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,

11.8.2 právo na opravu osobních údajů,

11.8.3 právo na výmaz osobních údajů,

11.8.4 právo na omezení zpracování osobních údajů,

11.8.5 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

11.8.6 právo na přenositelnost osobních údajů,

11.8.7 právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

12 Změna VOP a souvisejících dokumentů

12.1 Jsme oprávněni kdykoliv měnit VOP, Odměnu a další navazující dokumenty, a to za podmínek, které stanovují příslušné právní předpisy. Každou změnu VOP Vám oznámíme nejpozději jeden měsíc přede dnem, kdy má tato změna nabýt účinnosti, a to e-mailem a prostřednictvím Našich internetových stránek. Jste oprávněni nejpozději v den účinnosti změny VOP, Odměny či dalších navazujících dokumentů změnu odmítnout a Smlouvu s okamžitou účinností vypovědět. Pokud změnu neodmítnete do dne stanoveného výše, platí, že se změnou souhlasíte. Na tento důsledek Vás v oznámení o změně VOP, Odměny a dalších navazujících dokumentů zvláště upozorníme.

12.2 Ke změnám VOP, Odměny a dalších navazujících dokumentů přistoupíme vždy jen v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu.

12.3 Současně ale berete na vědomí a souhlasíte, že změny VOP, Odměny a dalších navazujících dokumentů provedené ve Váš prospěch jsme oprávněni provést okamžitě bez ohledu na postup dle předchozích odstavců.

13 Zánik Smlouvy

13.1 Smlouva mimo způsoby uvedené výše v těchto VOP zaniká dohodou mezi námi a Vámi, výpovědí nebo odstoupením.

13.2 Jelikož je Smlouva uzavřena na dobu 1 roku s automatickou prolongací, je možné ji ukončit písemnou výpovědí Vaší i naší doručenou druhé smluvní straně vždy nejméně 1 kalendářní měsíc před datem ukončení Smlouvy. Smlouva pak v takovém případě skončí k poslednímu dni doby, na kterou byla Smlouva sjednána. V případě, že nebude žádnou smluvní stranou doručena výpověď alespoň 1 měsíc před datem ukončení Smlouvy, Smlouva se automaticky prodlužuje o další 1 rok, a to i opakovaně. Pro autoprolongaci jsme se rozhodli, abychom Vás každý rok naší vzájemné spolupráce nemuseli zatěžovat uzavíráním nových smluv. Nechceme mrhat Vaším drahocenný čas a naopak chceme, aby při naší vzájemné spolupráci vždy platily tyto VOP.

13.3 V případě, že dojde k zániku Smlouvy, připravíme pro Vás zálohu Webu k poslednímu dni, kdy Smlouvy trvala. Tuto zálohu Webu pak nahrajeme na náš server a prostřednictvím kontaktního e-mailu Vám pošleme odkaz na tuto zálohu. Následně budete mít 5 kalendářních dnů na to, abyste si zálohu vyzvedli a stáhnuli. Zálohu totiž mažeme po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne odeslání e-mailu s odkazem na zálohu.

14 Odpovědnost za vady a reklamace

14.1 Naše vzájemná práva ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2112 občanského zákoníku.

14.2 Zákazníkovi odpovídáme, že plnění dle Smlouvy nemají vady. Vady oznamuje a práva z vadného plnění u nás Zákazník uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Jde-li o vadu, která je podstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nové služby bez vady nebo dodáním chybějící služby, na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z ceny, nebo má právo odstoupit od smlouvy. Zákazník nám vždy sdělí, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Jde-li o vadu, která je nepodstatným porušením smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

14.3 O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat.

14.4 V případě, že jste podnikatelem, je Vaší povinností oznámit a vytknout nám vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne poskytnutí služby.

15 Vyřizování stížností Zákazníků a mimosoudní řešení sporů

15.1 Zákazník má možnost sdělit nám případné stížnosti v souladu s výše uvedeným reklamačním řádem.

15.2 Vyhrazujeme si právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které s námi neuzavřely Smlouvu.

15.3 Není-li Zákazník spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace z naší strany, popř. nechce-li s námi vůbec komunikovat, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/. Na zde uvedené internetové stránce nalezne návod, jakým způsobem podat stížnost, kterou může Zákazník podat také elektronicky prostřednictvím e-podatelny ČOI na této adrese: http://www.coi.cz/cz/e-podatelna/.

15.4 V případě vzniku sporu mezi Zákazníkem, který je Spotřebitelem, a námi, vyplývajícího ze Smlouvy, je tento Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s námi, prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na internetové stránce: https://adr.coi.cz/csa. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu jsou pro Zákazníka zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Zákazníka je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

15.5 Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u nás Zákazník poprvé uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace služeb).

15.6 Zákazníci, kteří jsou Spotřebiteli a kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s námi prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště.

16 Doručování

16.1 My i Vy jsme povinni veškerá vzájemná jednání činit písemně s výjimkou případů, kdy Smlouva či VOP umožňují sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace.

16.2 Písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, osobním převzetím adresátem či uplynutím úložní lhůty poskytovatele poštovních služeb.

16.3 Vaší doručovací adresou je adresa uvedená ve Vašem Uživatelském účtu. Naší doručovací adresou je adresa uvedená v našich kontaktních údajích v těchto VOP.

17 Závěrečná ustanovení

17.1 Ukládají-li VOP nebo jiný navazující dokument povinnost uveřejnit oznámení, jiná sdělení či dokumenty, uveřejníme je na Našich internetových stránkách, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně něco jiného.

17.2 Pokud by se jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP stalo podle platné právní úpravy v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost, vymahatelnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení. Pro tyto případy se my i Vy zavazujeme bez zbytečného odkladu nahradit takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným a účinným a vymahatelným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.

17.3 Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou či těmito VOP obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že daný vztah se řídí českým právem.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ze Smlouvy nebo z těchto VOP či v jakékoliv souvislosti s nimi bude obecný soud příslušný dle našeho sídla.

17.5 Tyto VOP jsou přístupné na internetové adrese https://www.wordpresscare.net/vop. Zákazník má možnost si je vytisknout, případně uložit v elektronické formě. Jak jsme už uvedli výše, jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit.

17.6 Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 16. 07. 2022. Aktuální VOP jsou vždy přístupné na internetové adrese https://www.wordpresscare.net/vop